มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้ลงทะเบียน? สมัครสมาชิก

กรุณากรอกชื่อบัญชอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4เมืองหลัก เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน

สถานที่:
เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน
จำนวนต่อทริป:
8 คน
ระยะเวลา:
12 วัน, 11 คืน
วันที่เดินทาง:
ลูกค้ากำหนดเอง
วันเดินทางกลับ:
ลูกค้ากำหนดเอง
วันแรกกรุงเทพฯ–สตอกโฮล์ม (สวีเดน) 

21.00น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สองสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)–ซิตี้ฮอลล์–พิพิธภัณฑ์เรือวาซา–ช้อปปิ้ง

01.10 น.สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960 นำท่านเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม (สวีเดน)

07.00น.เดินทางถึงสนามบินกรุงสตอกโฮล์ม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากรรถ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( ถ้าห้องว่างและเชคอินได้เลย จะให้เข้าห้องพักผ่อน ถ้าไม่ว่างก็ฝากกระเป๋าเดินเล่นแถวนั้นรอน้า)

สายๆเที่ยวกรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน นำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์(City Hall)หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ RagnarOstbergสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

บ่ายนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา(VasaShip Museum)เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ถึง 9 นิทรรศการและยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัยหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรม Best Western Hotell Karla Plan

วันที่สามเดินเล่น +พิเศษพาล่องเรือ ชมเมืองล่องเรือสำราญ Viking Line (Overnight Cruise)

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินเล่นชมเมือง +พิเศษ ล่องเรือชม วิวเมืองแบบพาโนรามาโดยเ รือนำเที่ยวแวะตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบกรุงสต๊อกโฮล์ม อาทิ Royal palaceพระราชวังหลวงริมน้ำ Vasa Museum พิพิธภัณฑ์เรือวาซา และ Grönalund (Aquarium Water Museum) สวนสนุกริมน้ำ ซึ่งมีเรือหมุนเวียนรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รวม 7 แห่ง

15.00น.นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ลงเรือสำราญ Viking Line (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ  

16.30 น.เรือ Viking Line นำท่านเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ผ่านวิวอันสวยงาม

18.00น.บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ ( ไม่รวมในรายการ)

นำท่านพักบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYSห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN  

วันที่สี่เฮลซิงกิ–มหาวิหารอุสเพนสเก้–Rock Church–ล่องเรือสำราญ Viking Line (Overnight Cruise)

07.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

10.10น. เรือจอดเทียบท่า ณ เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์

นำท่านเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้วยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเข้าชมRock Churchโบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง “ตัวโมและติโม” ในปีค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย พร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นชมมหาวิหารอุสเพนสเก้(The Uspenski Church) ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย นำชมจตุรัสรัฐสภา(The Senate Square)ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย

นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

16.30น.นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ลงเรือสำราญ Viking Line (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

17.30 น.เรือ Viking Line นำท่านเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศนอเวย์ ผ่านวิวอันสวยงาม

18.00น.บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ ( ไม่รวมในรายการ)

นำท่านพักบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYSห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN   ห้องเดิม

วันที่ห้ากรุงสต็อกโฮล์ม –กรุงโคเปนเฮเก้น - SJ HIGH SPEED

07.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

10.00น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟใหญ่แห่งกรุงกรุงสต็อกโฮล์ม

12.13    ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย รถไฟด่วน SJ HIGH SPEED อิสระพักผ่อนพร้อม ชม วิวระหว่างทาง

และอย่าพลาดก่อนถึงเมือง โคเปนเฮเก้น ชมสะพานยาว 8กิโลเมตรข้ามทะเลมหาสมุทร ระหว่าง สวีเดนและเดนมากร์ก

17.24 เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั.งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจที่สําคัญ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณ HOTEL Comfort Hotel Vesterbro

วันที่หก     น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์-เบอร์เก้น

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชมน้ำพุเกฟิออน(Gefion Fountain)เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา แล้วนำท่านเที่ยวชมเมืองผ่านรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี(Tivoli Gardens) สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมรอบนอกของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด

บ่ายอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และพิเศษ นำท่านนั่งรถ เปิดหลังคา ชมวิวรอบเมือง โคเปนเฮเก้น

18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน กรุงโคเปนเฮเก้น เพื่อเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น

20.45 น.สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 616 นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น

22.10 น.เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้นเมืองเบอร์เก้น(Bergen) เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Strand hotel

วันที่เจ็ด     เมืองเก่าของเบอร์เก้น-ย่านบริ๊กเก้น(Bryggen)-รถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า1,000 ปี ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อาทิ ย่านบริ๊กเก้น(Bryggen) ในเมืองเบอร์เก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก, อาคารอายุกว่า 900ปีและเขตวอเตอร์ฟรอนท์(Water Front) ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการบันทึกภาพจากผู้มาเยือนมากที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) นำชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น(Bergen Old Town)อันเป็นที่ตั้งของ Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyenบนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามอิสระให้ท่านเดินเที่ยว, ถ่ายรูป, ช้อปปิ้งสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Scandic Strand hotel

วันที่แปดล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด(Sognefjord 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด(Sognefjord)ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน

บ่าย   อิสระพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองอันสวยงามของเมืองนี้ 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณ Hotel Flamsbrygga

วันที่เก้าเดินเล่น ชมเมือง-รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) -SJ HIGH SPEED-กรุงออสโล 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่ง รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) เริ่มจากสถานีสถานีฟลอมตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด(Fjord) อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ พร้อมหยุดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossenที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมายจนถึงสถานีมีร์ดาล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาค

12.13ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย รถไฟด่วน SJ HIGH SPEED อิสระพักผ่อนพร้อม ชม วิวระหว่างทาง

19.24 เดินทางถึง กรุงออสโล เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศนอเวย์

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณComfort Hotel Grand Central

วันที่สิบ  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ(Viking ship Museum)-ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge)-ช๊อปปิ้ง 

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ(Viking ship Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เที่ยวชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภาและศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centreสถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า(The Norwegian National Opera & Ballet) ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณComfort Hotel Grand Central

วันที่สิบเอ็ด   เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30น.เดินทางสู่สนามบินกรุงออสโล เพื่อเตรียมเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

14.15น.สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯประเทศไทย

วันที่สิบสอง   กรุงเทพฯ

06.15น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

..................................................................................

(หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

เที่ยวสแกนดิเนเวียครบ 4 เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน เมืองหลวงในราคาสุดพิเศษ 

สัมมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น (Copehagen)  ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) และรูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) เดินเล่นบริเวณอ่าว ชมตึกรามบ้านช่องอันสวยงาม

เพลิดเพลินกับการล่องเรือสำราญ  SILJALINE 

ชมกรุงออสโล(Oslo) ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิกลันด์ (Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 

แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน

เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก

นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland 

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ค่าเข้าชมทุกอย่างที่ระบุในโปรแกรม

โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางเราห้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30  วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางเราต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ 

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

Fahrttour   จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว

Fahrttour  ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

Fahrttour  จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับ ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า ตามที่ตกลง  โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน


เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศยุโรป(ใช้เวลายื่นประมาณ 20วันทำการ และต้องจองคิวล่วงหน้า 1 ถึง 2เดือน )

(การขอวีซ่าประเทศยุโรปผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนั้นๆ

สำหรับบุคคลทั่วไป

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ

หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ (ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)

สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา) 

ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา

กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

4. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์  ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ